• Gastsicht Profildetails Gastsicht Profildetails
  •  
Stapelhaus

Stapelhaus   Als Spielort/Venue gekennzeichnetD - 50667 Köln
Frankenwerft 35

Email info@stapelhauskoeln.de
Telefon (pr) 004922139902981HomepageStapelhaus @ stapelhauskoeln.de/ stapelhauskoeln.de/

Das Profil wurde angelegt am [2019-09-08 13:47:27] durch Autor 5, zuletzt geändert [2019-09-08 14:00:23] durch Letzter Editor 5

Geodaten


Konzerte XML-Export


Eventart: Konzert [music-live.png] Kölner Krätzjer Fest Event Mo. 07. Okt. 2019, 19:30
Kölner Krätzjer Fest
Kölsche Tön
Weitere Musiker: Jürgen Becker, Kamell Kapell, Aap futü

Stapelhaus
50667 Köln
Frankenwerft 35

Musiker Location Ort
Eventart: Konzert [music-live.png] Kölner Krätzjer Fest Event Mi. 16. Okt. 2019, 19:30
Kölner Krätzjer Fest
Kölsche Tön
Weitere Musiker: Fuhrmann, Kulik und Haaser

Stapelhaus
50667 Köln
Frankenwerft 35

Musiker Location Ort
Eventart: Konzert [music-live.png] Kölner Krätzjer Fest Event Fr. 18. Okt. 2019, 19:30
Kölner Krätzjer Fest
Kölsche Tön
Weitere Musiker: Drei Ahle un ne Zivi, Max Biermann

Stapelhaus
50667 Köln
Frankenwerft 35

Musiker Location OrtSeite drucken Seite drucken